Хематолошка секција СЛД-а

Председник: Проф др Ана Видовић
Клиника за хеаматологију

Клинички центар Србије, Београд, Србија
Телeфон: 011 366-3399
http://hematoloska.sld.org.rs/
е-mail: hematoloska.sld@gmail.com